STARA KOPALNIA URANU W KLETNIE

Kopalnia uranu położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Działała ona w latach 1948-1953, wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Kopalnia obejmowała 20 sztolni, 3 szyby, a sumaryczna długość wszystkich wyrobisk górniczych wynosiła ponad 37 km. Łącznie wydobyto tu 20 ton uranu. Udostępniona do zwiedzania sztolnia nr 18 znajduje się przy drodze łączącej Kletno z Sienną. Stanowi ją wyodrębniony system wyrobisk znajdujący się w północno-wschodniej , najwyżej położonej części kopalni. Zobaczyć tu można wiele atrakcyjnie oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów (fluoryt, ametyst, kwarc i innych). Długość udostępnionych wyrobisk to około 400 m chodników o szerokości 1,5-2 m, wysokości 1,7-do ponad 2 m.

kopalnia uranu trasa turystyczna kletno

ZAGOSPODAROWANIE PODZIEMNYCH WYROBISK NIECZYNNEJ KOPALNI URANU W KLETNIE DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH

Usługi Edukacyjne świadczone przez Podziemną Trasę Turystyczno-Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu w Kletnie to niekonwencjonalne formy i środki dydaktyczne, jakimi są udostępnione wyrobiska historycznej kopalni. Świadczone są na rzecz osób indywidualnych i grup zorganizowanych oraz szkół wszystkich szczebli jak i ośrodków naukowo- badawczych. W referacie wykazano zadania i cele placówki oraz stosowane formy i środki dydaktyczne.
Wprowadzenie

Nieczynna Kopalnia Uranu w Kletnie – Podziemna Trasa Turystyczna Sp. z o.o. (www.kletno.pl) powstała jesienią 2000 roku. Udziałowcy to Gmina Stronie Śląskie oraz 5 prywatnych inwestorów. Pomysłodawcą zagospodarowania obiektów po dawnych robotach górniczych był Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz. Udostępniona po dwóch latach prac w sierpniu 2002 roku sztolnia fluorytowa znajduje się w powiecie kłodzkim, na północnym zboczu Masywu Śnieżnika, na drodze łączącej Kletno z Sienną. Udostępnione wyrobiska pochodzą z okresu poszukiwań i eksploatacji uranu przez ZSRR w latach 1948 – 1953 oraz fluorytu do 1958 roku. Trasę o długości około 400 m, gdzie można zobaczyć m.in. atrakcyjnie oświetlone wystąpienia miejscowych minerałów oraz szereg specjalnych ekspozycji, zwiedziło 70 000 turystów.
W sierpniu 2005 roku Nieczynna Kopalnia Uranu w Kletnie – Podziemna Trasa Turystyczna Sp. z o.o. została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w starostwie powiatowym w Kłodzku. W styczniu 2006 roku dokonano zmian w umowie spółki przyjmując nazwę Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o.
Formy i środki dydaktyczne, jakimi realizowane są zadania i cele placówki
Usługi edukacyjne świadczone przez Podziemną Trasę Turystyczno-Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu w Kletnie to niekonwencjonalne formy i środki dydaktyczne, jakimi są historyczne wyrobiska kopalni uranu i fluorytu. Zgromadzono w nich wiele eksponatów związanych z górnictwem, np. mapy górnicze z XVI i XVII wieku, liczniki Geigera, lampy górnicze, maszyny wiercąco-kotwiące. Wyeksponowane są również (dzięki atrakcyjnemu oświetleniu) miejsca wystąpień lokalnych minerałów (fluoryt, kwarc).

W naszej ofercie znajdują się różne formy edukacji, między innymi:

lekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej,
praktyk studenckich,
corocznych zawodów w poszukiwaniu minerałów dla kolekcjonerów i zbieraczy.

W placówce naszej odbywają się lekcje z następujących dziedzin:

– mineralogii:

zapoznanie z pojęciem minerałów,
pobieranie prób minerałów z ociosów wyrobisk i hałd,
opis barwy, pokroju, twardości i innych właściwości,
obserwacje specyficznych skupień minerałów,
prezentacja przygotowanych próbek pod mikroskopem,
identyfikacja minerałów,

– geologii:

zapoznanie się z pojęciem skał oraz z niektórymi formami tektonicznymi,
obserwacje i pomiary powierzchni uskokowej,
obserwacje i pomiary zdeformowanych skał w strefie nasunięcia Kletna,
zapoznanie się z wybranymi formami występowania kopalin użytecznych na przykładzie złoża polimetalicznego,

– historii:

prezentacja eksponatów dziedzictwa górniczej kultury technicznej,
dzieje górnictwa Masywu Śnieżnika,

– ekologii:

popularyzacja programu ochrony nietoperzy (stare wyrobiska górnicze oraz podziemne budowle to miejsce hibernacji nietoperzy oraz schronienia wielu gatunków pajęczaków płazów i owadów),
podstawowe informacje z życia nietoperzy,
ochrona miejsc przebywania nietoperzy przed zanieczyszczeniem oraz zakłócaniem spokoju,
skutki niepokoju nietoperzy przez ruch turystyczny.

W praktykach studenckich uczestniczą słuchacze z wydziałów nauki o ziemi:

praktyki dyplomowe (licencjackie, magisterskie i doktoranckie) – w okresie 4 lat napisano ponad 10 prac licencjackich, 3 magisterskie i 1 doktorską,
ćwiczenia terenowe – odbywają je co roku studenci m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach poprzednich najliczniejsze grupy stanowili studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Coroczne zawody w poszukiwaniu minerałów odbywają się w Kletnie w połowie sierpnia. Impreza ta, jedyna tego typu w Europie, nosi nazwę „Międzynarodowych mistrzostw Polski w poszukiwaniu minerałów” ( www.mistrzostwa.kletno.pl ). Odbywają się one w przygotowanych odkrywkach na hałdzie przylegającej do początkowego odcinka drogi z parkingu PTTK w kierunku Siennej. I Mistrzostwa objęte były naukowym mecenatem przez Dziekana Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej – Pana prof. hab. inż. Lecha Gładysiewicza.

Zakończenie

Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni w Kletnie to przykład wykorzystania dawnych robót górniczych do nowych funkcji. Taka forma edukacji zyskuje każdego roku nowe grono zwolenników, co pokazuje rosnące w ostatnich latach zainteresowanie podziemnymi obiektami. Wzrasta z roku na rok ilość uczniów i studentów odwiedzających naszą trasę, wielu z nich odwiedza nas ponownie już jako pasjonaci zagadnień, które są u nas prezentowane.
Mamy przekonanie, że niekonwencjonalne formy i środki dydaktyczne jakie stosujemy nie tylko poszerzają wiedzę, ale również rozbudzają nowe zainteresowania i pasje.

Usługi Edukacyjne świadczone przez Podziemną Trasę Turystyczno-Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu w Kletnie to niekonwencjonalne formy i środki dydaktyczne, jakimi są udostępnione wyrobiska historycznej kopalni. Świadczone są na rzecz osób i grup oraz szkół wszystkich szczebli jak i ośrodków naukowo- badawczych.
W referacie wykazano zadania i cele placówki oraz stosowane formy i środki dydaktyczne.

Andrzej Gustaw


DESIGNATION OF UNDERGROUND TUNNELS OF OLD URANIUM MINE IN KLETNO FOR DIDACTIC PURPOSES

Educational services provided by Underground Tourist-Educational Route in the Old Uranium Mine in Kletno are unconventional didactic forms and measures, which are the tunnels of the historic mine. The services are provided for people and groups and for different types of schools as well as for research and development centers.
In the report experience and object of the institution and didactic forms and measures have been shown.